Algemene voorwaarden

1. AANSPRAKELIJKHEID:
a. Deelneming aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Bij twijfel over zijn/haar fysieke geschiktheid, dient de deelnemer vooraf een huisarts te raadplegen.
b. Iedere aansprakelijkheid van Dance studio imove voor schade, als gevolg van dood of letsel van de deelnemer, ontstaan tijdens of in enigerlei opzicht verband houdend met de activiteiten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen schuld van Dance studio imove.
c. Iedere aansprakelijkheid van Dance studio imove voor schade aan zaken van de deelnemer, ontstaan tijdens of in enigerlei opzicht verband houdend met de activiteiten daaronder begrepen diefstal, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen schuld van Dance studio imove.
d. Voormelde uitsluiting geldt eveneens voor het personeel van Dance studio imove.

2. BETALING:
a. Voldoening van het aan Dance studio imove verschuldigde lesgeld/contributie geschiedt via automatische incasso volgens de op dat moment geldende tarieven. De tarieven staan op www.dancestudio-imove.nl
b. De contributie wordt per de 1e van de maand geïncasseerd van het door u opgegeven rekeningnummer.
c. Een eventuele verhoging van de tarieven door Dance studio imove kan eerst plaatsvinden na aankondiging met inachtneming van twee maanden.

3. OPZEGGING:
Opzegging dient te geschieden met inachtneming van 1 maand en de betalingsperiode c.q. voorwaarden en dient op de laatste dag, van de aflopende betalingsperiode, bij Dance studio imove bekend te zijn, (niet op de eerste les van de nieuwe maand, dit is dus al te laat). Mondelinge opzeggingen worden NIET geaccepteerd.
Opzeggingen dienen door de verantwoordelijke per E-MAIL naar info@dancestudio-imove.nl of SCHRIFTELIJK ingediend te worden bij de Administratie, Postadres: Frankeneng 114-V, 6716 AA EDE.

4. RESTITUTIE:
In geval van uitsluiting, hierna genoemd onder 6, of verhindering om aan de lessen deel te nemen, vindt geen restitutie van lesgeld/abonnement plaats. Uitsluitend voor het geval van verhindering valt toe te rekenen aan Dance studio imove vindt restitutie plaats.

5. VERHINDERING:
Indien een leerling verhinderd is, moet Dance studio imove hiervan op de hoogte gesteld worden. Lessen kunnen door afwezigheid, na overleg met Dance studio imove in dezelfde week c.q. binnen uiterlijk 7 dagen worden ingehaald. Kan/wil een leerling binnen deze 7 dagen, om wat voor reden ook, geen les inhalen, is de les voor eigen rekening! De les kan dus niet doorgeschoven worden naar een andere week. Bij geen afmelding vervalt het recht op een inhaalles.

6. UITSLUITING:
In geval van niet-nakoming door de deelnemer van deze voorwaarden is Dance studio imove gerechtigd hem/haar het recht op deelneming aan de lessen met onmiddellijke ingang te ontzeggen.

7. ORDE:
De deelnemer dient zich gedurende de lessen te houden aan de aanwijzingen van de leidinggevenden namens Dance studio imove en dient zich te onthouden van misdragingen.

8. MINDERJARIGEN:
Voor de deelnemer die nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dient – alvorens hij/zij aan de lessen kan deelnemen – te blijken, de uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger door middel van ondertekening van het inschrijfformulier.