Algemene voorwaarden

1. AANSPRAKELIJKHEID:
a. Deelneming aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Bij twijfel over zijn/haar fysieke geschiktheid, dient de deelnemer vooraf een huisarts te raadplegen.
b. Iedere aansprakelijkheid van Dance studio imove voor schade, als gevolg van dood of letsel van de deelnemer, ontstaan tijdens of in enigerlei opzicht verband houdend met de activiteiten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen schuld van Dance studio imove.
c. Iedere aansprakelijkheid van Dance studio imove voor schade aan zaken van de deelnemer, ontstaan tijdens of in enigerlei opzicht verband houdend met de activiteiten daaronder begrepen diefstal, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen schuld van Dance studio imove.
d. Voormelde uitsluiting geldt eveneens voor het personeel van Dance studio imove.

2. BETALING:
a. Voldoening van het aan Dance studio imove verschuldigde lesgeld/contributie geschiedt via automatische incasso volgens de op dat moment geldende tarieven. De tarieven staan op http://www.dancestudio-imove.nl/tarieven
b. De contributie wordt per de 1e van de maand of termijn geïncasseerd van het door u opgegeven rekeningnummer.
c. Een eventuele verhoging van de tarieven door Dance studio imove kan eerst plaatsvinden na aankondiging met inachtneming van twee maanden.
d. Dance studio imove is voorts gerechtigd ingeval van niet betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door een niet betaling veroorzaakt zijn of worden te vorderen.
e. Een lidmaatschap is voor onbepaalde tijd en bestaat jaarlijks uit twee termijnen van vijf maanden. Termijn één is van begin september tot eind januari. Termijn twee is van begin februari tot eind juni.
f. Indien er gebruik wordt gemaakt van een strippenkaart, dient het volledige bedrag voorafgaand te worden betaald. 

3. OPZEGGING:
Opzegging dient te geschieden met inachtneming van 1 maand en de betalingsperiode c.q. voorwaarden en dient op de laatste dag, van de aflopende termijn (eind december en eind juni), bij Dance studio imove bekend te zijn, (niet op de eerste les van de nieuwe termijn, dit is dus al te laat). Mondelinge opzeggingen worden NIET geaccepteerd.
Opzeggingen dienen door de verantwoordelijke per E-MAIL naar info@dancestudio-imove.nl te worden gestuurd.

4. RESTITUTIE:
In geval van uitsluiting, hierna genoemd onder 6, of verhindering om aan de lessen deel te nemen, vindt geen restitutie van lesgeld/abonnement plaats. Uitsluitend voor het geval van verhindering valt toe te rekenen aan Dance studio imove vindt restitutie plaats.

5. VERHINDERING:
Indien een leerling verhinderd is, moet Dance studio imove hiervan op de hoogte gesteld worden. Lessen kunnen door afwezigheid, na overleg met Dance studio imove in dezelfde week c.q. binnen uiterlijk 7 dagen worden ingehaald. Kan/wil een leerling binnen deze 7 dagen, om wat voor reden ook, geen les inhalen, is de les voor eigen rekening! De les kan dus niet doorgeschoven worden naar een andere week. Bij geen afmelding vervalt het recht op een inhaalles.

6. UITSLUITING:
In geval van niet-nakoming door de deelnemer van deze voorwaarden is Dance studio imove gerechtigd hem/haar het recht op deelneming aan de lessen met onmiddellijke ingang te ontzeggen.

7. VAKANTIES/FEESTDAGEN/OVERMACHT:
Tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen zijn wij gesloten of hanteren we aangepaste openingstijden. Bij overmacht of inmenging van de overheid kunnen wij Dance studio imove noodgedwongen sluiten. Dance studio imove is dan niet aansprakelijk en is er geen recht op restitutie mogelijk. Communicatie gaat via het ledensysteem (zie 11.b), de website (www.dancestudio-imove.nl) en onze social media kanalen.

8. ORDE:
De deelnemer dient zich gedurende de lessen te houden aan de aanwijzingen van de leidinggevenden namens Dance studio imove en dient zich te onthouden van misdragingen.

9. MINDERJARIGEN:
Voor de deelnemer die nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dient – alvorens hij/zij aan de lessen kan deelnemen – te blijken, de uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger door middel van ondertekening van het inschrijfformulier.

10. ALGEMENE REGELS:
a. Bezoekers van Dance studio imove dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansstudio te houden aan de huisregels van Dance studio imove en/of de regels van de beheerder van de betreffende locatie. Bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde personen op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
b. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker, kunnen verhaald worden.
c. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansstudio is uitsluitend toegestaan met toestemming van Dance studio imove.
d. De lesstof van de lessen zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Het is leerlingen ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van het volgen van de lessen op enigerlei wijze commercieel aan te wenden, of over te brengen aan derden. Tenzij dit schriftelijk overeen is gekomen met Dance studio imove.

11. PERSOONSGEGEVENS:
a. Ondergetekende gaat akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens door Dance studio imove als hiervoor bedoeld. Wij verzamelen deze uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen, voor het opstellen van een voor u goed en passend advies, voor de automatische incasso, ons lessysteem (zie 11.b) en om contact op te nemen indien er iets gaande is met een deelnemer. Dance studio imove zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd.
b. Dance studio imove maakt gebruik van het SportBit systeem. Met dit systeem maken we communicatie mogelijk en kunnen deelnemers met een strippenkaart zich aanmelden voor een les.
c. Dance studio imove deelt haar locatie met Smart Fit Ede centrum. Om toegang te verkrijgen tot Dance studio imove dient men de toegangspoort van Smart Fit te passeren. Na inschrijving bij Dance studio imove krijgt u een Smart Band of Smart Sticker uit naam van Smart Fit. Deze is gekoppeld aan het ledenbestand van Dance studio imove. Smart Fit heeft toestemming de persoonsgegevens van Dance studio imove deelnemers uitsluitend te gebruiken voor de toegangspoorten.
d. Deelnemers van Dance studio imove hebben toestemming om gebruik te maken van de kleedkamers, toiletten en de ontvangstruimte.
e. In de vestigingen van Smart Fit vindt in verschillende ruimtes cameratoezicht plaats, waaronder in de algemene ruimtes en de fitnessruimtes. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen van leden en het waarborgen van de veiligheid van leden en personeel.

12. TOESTEMMINGSBEPALING:
a. Ouder(s), verzorger(s) en de deelnemer(s) geven Dance studio imove toestemming om tijdens de les, wedstrijden, optredens, activiteiten, evenementen en shows foto’s en video’s te maken en de gemaakte foto’s en video’s te plaatsen op de website www.dancestudio-imove.nl, social media kanalen, in kranten en op promotiemateriaal. Deze toestemming kan zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
b. Dance studio imove is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van diverse soorten media door derden. Indien Dance studio imove hiervan schade ondervindt, zal dit verhaald worden op betreffende deelnemer(s), ouder(s), verzorger(s) of voogd die deze heeft geplaatst.

13. VOORBEHOUD:
Dance studio imove behoudt zich het recht af te wijken van de vermelde gegevens zoals docenten, tijden, prijzen en locatie.